واید چیست؟

وایـد یـک محصـول پرداخت موبایلـی آنلاین مبتنی بر اسـتـانــدارد EMV می باشـد کهبــدون نیــاز بــه ســخت افــزار و لجســتیک، امــکان پرداخــت بــدون تمــاس را بــا موبایل های استاندارد بازار فراهم می سازد.ایـن راهـکار پرداخـت بـا ترکیبـی از تکنولوژی هـای نرم افـزار و سـخت افزاری پرداختـی امـن، سـریع، سـاده و شـفاف را بـه همـراه دارد کـه مـی تواند بـا قـدرت جایگزین روشهـای مبتنـی بر NFC شـود مفتخریم کـه این محصول بـرای اولین بار در کشـور عزیزمان ثبت اختراع شده است.

image
در اداره مالکیت معنوی ایران با شماره ثبت ١٠١١٦٤ با
نام ذیل ثبت اختراع شده است:
نرم افزار پرداخت الکترونیک موبایلی برای تبادل پول
با استفاده از تکنولوژی های SOCKET ،GPS ،WIFI
جهت حذف دستگاه کارتخوان بانکی
image

واید چگونه کار می کند؟

نسـخه پذیرنـده (ترمینـال پـوز) بـرای ارائـه دهنـدگان کالا و خدمـات تهیه شـده اسـتکه با استفاده از این نسخه امکان دریافت پول از مشتریان را خواهند داشت.نسـخه مشـتری (دارنـده) که بـرای پرداخت پول بـه پذیرندگان و اسـتفاده از خدمات بی بدیل سوپر اپلیکیشن واید ایجاد شده است.

image
image
شـرکت آریاکـو بـا تکیـه بـر دانـش نیروهـای متخصـص جـوان ایرانـی، فعالیـت خـود را در سـال ١٣٩٤ در زمینـه فنـاوری اطلاعات و ارتباطات آغاز کرده است. ایـن شـرکت، بـا فراهـم آوردن محیطـی فعـال، اقـدام بـه ارائـه راهکارهایـی در حـوزه فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات مـی نمایـد. آریاکــو بــا تــلاش شــبانه روزی متخصصیــن کارآزمــوده خــود، موفـق بـه ارائـه نخسـتین راهـکار پرداخـت بـدون تمـاس کامـلا نرم افــزاری بــا نــام وایــد شــده اســت. مفتخریــم کــه در ادامــه راهکار هیبریدی پرداخت واید را معرفی می نماييم.

راهکار پرداخت ديجيتالی

وايد راهکار پرداخت بدون اپراتور را برای Gateway ها در نظر دارد بصورتیکه پرداخت اتوماتیـک هزینـه بـا گـذر کـردن از Gateway بزرگراه هـا، متـرو، اتوبـوس و … انجـامخواهد شد.

فروشگاهها

کسب و کارها

تاکسی

مترو

پمپ بنزین

ویژگی های منحصر بفرد راهکار واید

پرداخت بی سیم (راهکار حذف POS بوسیله موبایل)

پرداخـت امـن (اسـتفاده از حافظـه سـخت افـزاری HSM و مبتنـی بر اسـتاندارد
(PCI-CPOC
کنتـرل لحظـه ای پذیرنـدگان (کنتـرل لحظـه ای شـبکه پرداخـت با سـامانه کشـف
تقلب واید)
راهکارهای پرداختی هوشمند بدون تماس
راهکار هوشمندسازی مراکز تجاری بدون نیاز به سخت افزار
راهکار پرداخت اینترنتی Dynamic Qrcode
هم پذیرندگی با سایر اپلیکیشن ها (امکان همکاری B2B با ارائه SDK)
گزارش دهی دسته بندی و داشبوردی
سامانه نظارتی پرداخت
امکان تفکیک درآمد پذیرنده ها
رسید دیجیتالی بهمراه موقعیت مکانی پرداخت
ابزار مبتنی بر ابزار اینترنتی نئوبانک واید

تکنولـوژی روزمـره بـا سـرعت در حـال تغییـر و توسـعه اسـت و واضـح اسـت مـا بـهتوســعه پايــدار و مــداوم نيــاز داريــم و همينطــور اضافــه کــردن ويژگیهــای جديــد و ســرويس بهتــر بــه مشــتريان و عمــوم مــردم از رســالتهای ايــن شــرکت مــی باشــد. تيــم آريــا بــا نظــارت مــداوم بــر سرويســهای مالــی رو بــه جلـوی دنیـا چشـم انـداز توسـعه محصـول خـود را ترسـیم مـی نمايـد و تمرکـز بسـیار جـدی بـر اهـداف کوتـاه مـدت و بلنـد مـدت مانـدگاری در بـازار و رضايـت کاربـران را چاشنی کار خود قرار می دهد

image
هوشمند سازی مراکز تجاری
بارکد یک بعدی
image
بارکد دو بعدی
image

واسط کاربری وايد

image
ابزار مبتنی بر کارت نئو بانک واید
  • افتتاح حساب آنلاین و غیر حضوری
  • احراز هویت اولیه کاربران توسط سامانه شاهکار و اطلاعات ثبت احوال
  • احــراز هویــت هوشــمند در لحظــه بــا اســتفاده از الگوریتمهــای هــوش مصنوعــی
  • روش یوآیدی
  • تشخیص زنده بودن تصویر
  • تطابق چهره
  • ارسال رایگان کارت شتابی به کاربران
  • امکان اضافه کردن کارت های شتابی با الزامات بانک مرکزی (کهربا)
image